การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนวังไพรวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ 4 ท่านผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานของท่านมาสมัครด้วยตนเองตั้งเเต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 – 25 มีนาคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารรับสมัครมีดังต่อไปนี้

  • ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ
  • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน,บิดา,มารดา,ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ*

*สำเนาทุกอย่างจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทั้งหมด

สอบถามโทร : 037-247531

สอบถามได้ค่ะ