วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ครูมีความเป็นมืออาชีพ นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
๑.พัฒนาครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
๒.ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตอาสา
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๔.ส่งเสริมและพัฒนา การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ
๕.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาด้านทักษะอาชีพ และทักษะ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.ส่งเสริมการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
๑. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู้ รักการทำงาน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ครูมีความเป็นมืออาชีพและก้าวหน้าทางวิชาชีพ
๓. การบริหารจัดการมีคุณภาพ

สอบถามได้ค่ะ