ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยอาศัยอาคารหอประชุมของโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาเป็นสถานที่เรียนของนักเรียน  มีนายประพนธ์  ไพลดำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม  ได้แต่งตั้งนายสมปอง  ปานสุข  อาจารย์ 2 ระดับ 5โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม  เป็นผู้ประสานงานดูแลโรงเรียนแทนนายประพนธ์  ไพลดำ  มีจำนวน  ครู -อาจารย์ จำนวน  5 คน  นักเรียน จำนวน  39 คน

ในปี พ.ศ.2534 นายพรม  เชื้อรอด  ได้บริจาคที่ดิน จำนวน  50 ไร่  เพื่อสร้างโรงเรียนในพื้นที่ในพระราชดำริในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด 4 ห้องเรียนขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆ  ได้แก่คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  ชมรมผู้ขับขี่โดยสารเล็ก  อำเภอวังน้ำเย็น  นาวาเอก ไพฑูลย์  ศรีเพ็ญ   นางกิมเอ็ง  คงเจริญ  นายอมรเวทย์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   นายสำคัญ  การสิงห์  และ   นายชาญ  ทองงาม เป็นผู้อุปถัมภ์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ

พ.ศ. 2535  ได้ย้ายที่ทำการเรียนการสอนจากหอประชุมโรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยามาทำการเรียนการสอนที่อาคารชั่วคราว  โรงเรียนวังไพรวิทยาคม  เลขที่ 100  หมู่ 7  ตำบลวังใหม่  อำเภอวังน้ำเย็น  จังหวัดปราจีนบุรี    เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา   ตอนต้น (ม.1 – ม.3)  มีนักเรียน จำนวน 119 คน  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร 2 หลัง  โรงฝึกงาน 1 อาคาร  ห้องน้ำ  ห้องส้วม 2 หลัง  บ้านพักครู 2 หลัง  บ้านพักภารโรง 1 หลัง  พ.ศ. 2536  โรงเรียนวังไพรวิทยาคมได้รับคำสั่งจากกรมสามัญศึกษา  ให้จัดตั้งเป็นเอกเทศ  และได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) แผนการเรียน วิทย์ – คณิต ในปี พ.ศ. 2539 ต่อมา  ในปี พ.ศ. 2541  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรอีก 1 หลัง

ปัจจุบันโรงเรียนวังไพรวิทยาคม   ตั้งอยู่ที่เลขที่  100 หมู่ 11 ตำบลวังใหม่  อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสะแก้ว  โทรศัพท์ 0-3724-7531  มีครู  จำนวน 15 คน   พนักงานราชการทั่วไป  3  คน ครูอัตราจ้าง  2  คน    นักการภารโรง  1   คน   พนักงานขับรถ   1  คน  นักเรียน  392  คน   โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.1-ม.3)   และมัธยมศึกษาตอนปลาย   (ม.4.-ม.6)       แผนการเรียนวิทย์- คณิต และ ภาษา-ธุรกิจ

สอบถามได้ค่ะ