ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายประพนธ์  ไพลดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 2533-2535
2 นายสมปอง  ปานสุข ครูใหญ่ 2536-2548
3 นายสมชาย  อึ๊งประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2548 – 2551
4 ว่าที่ร้อยตรีโจทย์ แดงจันทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2551-2552
5 นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2552-2554
6 นายประชุม  เจริญมาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2554-2555
7 นายวิชัย  ภาวะบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2556-2558
8 นางวรรณวนา  พิทักษ์สงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษา 2558-ปัจจุบัน

 คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายพรหมณ์  เชื้อรอด ประธานกรรมการ
2 นายณรงค์  เจริญคง กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3 นายพรชัย  เชื้อรอด กรรมการผู้แทนครู
4 นายวีระ  แจ้งโลก กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
5 นายณัฐพงษ์   การสิงห์ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นายบัวเลียน  บุญล้น กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
7 พระครูพิพัฒน์ญาณสุนทร กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8 นายสากล  ยนต์สำอางค์ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9 นางเรียม  แก้วประดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นายสมคิด   พันธุ์ใย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายคฑาธิป  การสิงห์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายจำลอง  เจริญยิ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายประกอบ  นุโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นายพันธุ์   อวิสุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม กรรมการและเลขานุการ
สอบถามได้ค่ะ