:::ผลงานที่ภาคภูมิใจ:::

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเถทผลงานดีเด่น ระดับเพชร
ในโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ระดับ “โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ” ปี 2565
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร เนื่องจาก มีผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนได้เป็นอย่างดีจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (Best Practice) ภายใต้การดำเนินโครงการระยะที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
โล่รางวัล “โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565
สอบถามได้ค่ะ