เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสี่เเสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ไฟล์แนบ

สอบถามได้ค่ะ