วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

 

การจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนานักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลให้มีโอกาส ได้เรียนรู้เป็นคนดี

มีคุณธรรม และจริยธรรมและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค
  2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นำเทคโนโลยีบูรณาการสอนร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์
  4. บริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ ตามมาตรฐานคุณภาพ  คล่องตัว  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
  5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าในวิชาชีพ
  6. จัดบรรยายกาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

เป้าหมาย

 

  1. นักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งนักเรียนที่ด้อยโอกาส และ พิการได้เรียน
  2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. นักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคม โดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้ได้รับความรู้และความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งสามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *